ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

115

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

43

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 1 /1%
1.4. นร.41 - 60 5 /4%
1.5. นร.61 - 80 12 /10%
1.6. นร.81 - 100 14 /12%
1.7. นร.101 - 120 11 /10%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

93

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

115

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

115

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

13

ตาราง

1,142

ห้องเรียน
ตาราง

20,432

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,744

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

13,948

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

740

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

3

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

6

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ102 /89%
ปฐมวัย - ม.ต้น13 /11%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 43 /37%
ขนาดกลาง 70 /61%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 43 /37%
ขนาดที่ 2 40 /35%
ขนาดที่ 3 20 /17%
ขนาดที่ 4 8 /7%
ขนาดที่ 5 4 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
115 โรงเรียน

4 อำเภอ
โคกโพธิ์

40 โรงเรียน

ตาราง
ยะรัง

35 โรงเรียน

ตาราง
มายอ

29 โรงเรียน

ตาราง
แม่ลาน

11 โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่

23 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนยะรัง

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน

12 โรงเรียน

ตาราง
35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version.