ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

115

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

41

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 1 /1%
1.4. นร.41 - 60 5 /4%
1.5. นร.61 - 80 12 /10%
1.6. นร.81 - 100 12 /10%
1.7. นร.101 - 120 11 /10%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

93

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

115

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

115

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

13

ตาราง

1,148

ห้องเรียน
6
ตาราง

20,535

นักเรียน
103
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,808

64
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

13,996

48
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

731

-9
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

20

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

4

BEST PRACTICES

ตาราง

77

บุคลากรในสำนักงานเขต

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ102 /89%
ปฐมวัย - ม.ต้น13 /11%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 41 /36%
ขนาดกลาง 71 /62%
ขนาดใหญ่ 3 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 41 /36%
ขนาดที่ 2 43 /37%
ขนาดที่ 3 19 /17%
ขนาดที่ 4 7 /6%
ขนาดที่ 5 5 /4%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
115 โรงเรียน

4 อำเภอ
โคกโพธิ์

40 โรงเรียน

ตาราง
ยะรัง

35 โรงเรียน

ตาราง
มายอ

29 โรงเรียน

ตาราง
แม่ลาน

11 โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนยะรัง

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกูวิงตรัง

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน

11 โรงเรียน

ตาราง
35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version.